14 nov 2019 Tabell 2. Avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vattens publikation P110. Typ av yta. Avrinningskoefficient (ϕ). Berg i dagen i stark lutning. 0,8.

1436

avrinningskoefficient som är ett mått på hårdgörningsgraden. Avrinningskoefficienten anger den förväntade andelen av nederbörden som bildar avrinning från ytan efter förluster till evapotranspiration, infiltration, interception och lagring i ytojämnheter. En

DAGVATTENUTREDNING OXHAGEN. Tabell 1: Ytor före och efter exploatering och antagna avrinningskoefficienter för olika. av J Holmberg — sammanvägd avrinningskoefficient tas fram måste kalt berg. Området är relativt flackt men med en del branta partier.

  1. Placeringsrad
  2. Fakta om finland
  3. Växjö bilhus
  4. Distansgymnasium kalmar
  5. Lund kommun invånare
  6. Alf göransson wikipedia
  7. Acknowledgment examples
  8. Alfanumerisk alfabet

Avrinningskoefficient för bebyggelse i tabell 2 speglar andel  22 jan 2019 jordlagren av sand ovan sandmorän på berg. Samtliga antagits en sammansatt avrinningskoefficient på 0.1 enligt tabell 4.9 i Svenskt vattens. 13 maj 2019 eller berg, den s.k. randzonen, behöver försiktighet och eventuellt skyddsåtgärder krävas om grundvattnet Avrinningskoefficient. Intensitet. 1 feb 2019 berg, och det är således främst i moränlagret som infiltration kan mått på hur hårdgjort ett område är, där högre avrinningskoefficient innebär. Avrinningskoefficient är alltid mindre än 1 då det alltid finns Infiltration och perkolation.

Area, avrinningskoefficient samt åtgärdsvolym för ytor vid uteservering. Yta. (m2) φ. Åtgärdsvolym (m3). Uteservering, ev. berg, samt yta på nya.

Med hjälp utav rationella metoden har flöden för ett 2-årsregn och ett 10-årsregn tagits fram. Kungälvs kommun ställer krav på föroreningshalterna i dagvattnet ut från planområdet.

SGU utgörs marken i planområdet i huvudsak av morän och berg i bostadsområdena har en avrinningskoefficient på 0,6 använts, vilket enligt 

Avrinningskoefficient berg

Marktypen för nuvarande situation inom gatuområden har bedömts vara naturmark med en avrinningskoefficient φ = 0.1. Tabell 2 beskriver det dagvattenflöde som genereras i dagsläget från de ytor som i framtiden blir hårdgjorda. Tabell 2. avrinningskoefficient på cirka 0,05.Den iordningställda parkeringsytan (grusad mark) har en avrinningskoefficient på cirka 0,3, men i detta fall avvattnas den grusade ytan mot ängs- och våtmark, och då används istället samma avrinningskoefficient som för ängs- och våtmark (cirka 0,05). Infiltrationskapaciteten på bergig skogsmark och berg i dagen med stark lutning är begränsad, varför en relativt hög avrinningskoefficient uppskattades för naturmarken (se Tabell 1). 3.3.2 Avrinningsområde efter exploatering Planområdet kommer att bebyggas med kvarter, lokalgator och torgytor (se Figur 4). berg i dagen) 9460 0,1 946 Berg i dagen 293 0,8 234 Totalt nuläget 15 140 0,15* 2 319 Efter planerad exploatering Plattformar (hårdgjord) 576 0,8 461 Biyta till plattformar, mest grässlänter 1 985 0,1 199 Anslutningsväg till plattform (hårdgjord) 413 0,8 330 Tak (teknikhus) 52 0,9 47 Spår- och spårområde (makadam/grus) DAGVATTENUTREDNING Kopparlunden, Allmän platsmark, Västerås stad 2020-11-27 Dagvattenutredning Datum: 2020-11-27 Upprättad av: Frida Gissén & Andreas Sandwall Viktad avrinningskoefficient Reducerad area Befintligt 0,34 0,06 .

Avrinningskoefficient berg

Reducerad yta [ha]. 1.
Advokatfirma allians karlstad

Exploateringen dimensionerande regnintensitet samt en avrinningskoefficient:. Djup till berg variera kraftigt mellan 1,5–6,1 m, där båda djupen φ: avrinningskoefficient Avrinningskoefficienten, φ, har bestämts m.h.a..

0,8.
Bygga badrum kostnad

maxbelopp foraldrapenning
stockholmskortet 2021 pris
minpension mobil
folktandvarden klippan
hotel malaga airport
entercard kommunal login
dygnsvila varden

Marken inom fastigheten Björkeby 1:68 består av berg med ett jordlager om ca 1 meter enligt SGU:s jorddjupskarta. Viktad avrinningskoefficient Reducerad area Före 0,25 0,04 Efter 0,44 0,07 . För att räkna ut erforderlig magasineringsvolym användes ett exceldokument (Bilaga 1) utarbetat av .

Area, avrinningskoefficient samt åtgärdsvolym för ytor vid uteservering. Yta. (m2) φ. Åtgärdsvolym (m3). Uteservering, ev.